KVKK

KİŞİSEL VERİLEİRN İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

Gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldururken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin; TC. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına ve mahremiyetine son derece önem vermekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni KVKK’nın 10. maddesi çerçevesinde yasal yükümlülüğümüz gereğince sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup; Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması, işlenmesi, aktarılması, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde silinmesi ile KVKK kapsamındaki haklarınızı içermektedir. Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla açıklanan bu metni lütfen dikkatlice okuyunuz.

 

1.       VERİ SORUMLUSU

Veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak sitemiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2.       HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ TOPLANMAKTADIR VE VERİLERİ TOPLAMA AMACIMIZ NEDİR?

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu bilgiler, örneğin, sizin veya şirketinizi temsilen yetkililerin veya çalışanların adı, soyadı, kimlik numarası, kimlik, ehliyet veya pasaportta yer alan diğer bilgiler gibi kimlik bilgileriniz, adresiniz, e-posta adresiniz, sabit telefonunuz, mobil telefonunuz gibi bize açıkladığınız iletişim bilgileriniz, ödemeler için verdiğiniz banka bilgileriniz fatura bilgileriniz ve diğer mali bilgileriniz olabilir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, ofisleri, topluluk şirketleri ile yapılan sözleşmelerle, şirketimizin düzenlediği ya da organize ettiği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin yasal yükümlüklerini yerine getirebilmesi, sözleşmelerin ifası, şirketimiz ve topluluk şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ürünlerinin tanıtımına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerini sağlamak, müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlamak, geri bildirim yapmak ve özel günlerde kutlama paylaşımı, bülten, anket, tanıtım, pazarlama yapmak ve ayrıca şikayetlerinizin takibi amaçlarıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

3.       İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLİR?

6698 sayılı KVKK 8. maddesi ve ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle talep edilmesi veya gerekmesi halinde, yasal yükümlüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer bir kısım kişisel veriyi; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış̧ Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi, kamu tüzel kişileri ile paylaşırız. Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış̧ idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz taleple yetkilendirilmiş̧ kişi veya kurum ile paylaşılır.

Danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar, mali danışmanlar ile, sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verileri paylaşırız.

Kişisel verilerinizi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bankalarla, fuar, kongre organizasyon düzenliyorsak organizasyon-konaklama firmalarına aktarabiliriz.

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, varsa bayilerimiz, şubelerimiz, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, iştiraklerimiz, üretici firma ve iş bağlantıları ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya şirketimizin meşru menfaatleri nedeniyle sınırlı olarak paylaşılır.

 

4.       KİŞİSEL VERİLERİNİZİ YURT DIŞINA AKTARIYOR MUYUZ?

6698 sayılı KVKK 9. maddesine göre kişisel verileriniz yalnızca;

·         Açık rızanızın bulunduğu,

·         KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve

·         KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli koruma bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülkedeki veri sorumlusu tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

Örneğin; hizmetin yurt dışındaki bir iş ortağı veya iş bağlantısı desteğiyle ifa edilecek olması durumunda sözleşmenin ifa edilebilmesi için kişisel verilerinizi; ilgili ülkede yeterli korumanın bulunması halinde Kurul’un iznine tabi olmaksızın, söz konusu korumanın bulunmaması durumunda ise Kurul’un izniyle ve ilgili ilişkinin gerektirdiği amaçlarla sınırlı olarak rızanızı almaksızın yurt dışına aktarabiliriz.

Buna ek olarak yurtiçinde veya yurtdışında gerçekleştirilecek; fuar, sempozyum, toplantı planlanması halinde söz konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için yetkili distribitörü olduğumuz yurtdışında mukim şirket yetkililerinin bilgilerinin yurtiçindeki şirketlere veya bu tür organizasyonlara katılacak müşteri, tedarikçi, iş ortağı şirket yetkililerine ait kimlik ve iletişim bilgilerinin yurtdışına aktarılması gerekebilir. Bu gibi durumlarda mevzuata uygun olarak veri sahibi kişilerin açık rızası ve KVK’nı 8. ve 9. maddesindeki koşullar aranacaktır. Söz konusu aktarıma rıza gösterilmediği takdirde ilk cümlede anılan hizmetin konusunu oluşturduğu sözleşmenin ifası imkansız hale gelebilecektir.

 

5.       KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, şirketimizin daha etkin bir şekilde çalışma gayesi, doğrudan tarafınızca paylaşılması ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile uygun olarak edinilir.

 

6.       KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

7.       HAKLARIN KULLANIMI, BAŞVURU VE İLETİŞİM İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILMALIDIR?

İlgili Kişi sıfatıyla, Kanunun 11.maddesi kapsamındaki kişisel verileri ile ilgili talebini “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe” göre, Kuleli Köşk Sok No1 D5 Maltepe İstanbul  adresine,

·         İteğinizi  şahsen kimliğini tevsik eden belge ile elden teslim etmek suretiyle,

·         Noter kanalı ile göndererek,

·         Kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış olarak iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişinin, başvurusunda;

İsim, Soy isim, Başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Bildirime esas elektronik posta adresi (mevcut ise), Telefon numarası, Faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek bizlere iletmeniz; talebinize ilişkin başvurunuzun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.